Privacyverklaring

30/07/2022

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens:

Kris Dedeurwaerder
Wegvoeringsstraat 123
9100 Sint Niklaas
BE 0822.060.845

Contact e-mailadres: happy@courageisthekey.com

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door Kris Dedeurwaerder op basis van een bestaande relatie met u als klant.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

  • WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie of deeltjes informatie die het mogelijk maken om u te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, hetzij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Gegevens worden bewaard in de bestanden van Kris Dedeurwaerder:

Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens:
· Uw naam en voornaam
· Uw adresgegevens
· Uw contactgegevens (emailadressen, tel. & gsm nummers)
· Facturatiegegevens (factuuradres, ondernemingsnummer)

Worden door ons in géén geval bijgehouden: 
· Informatie van seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard

  • UIT WELKE BRONNEN VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:
1: De persoonsgegevens die u ons meedeelt tijdens het opmaken of wijzigen van uw klantendossier, dit op basis van onze relatie met u.
2: De persoonsgegevens die u via mail zelf aangeeft

  • WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden gebruikt om contacten met u te onderhouden:
Bijvoorbeeld:
– het versturen van mails in functie van opvolging van de samenwerking
– bezorgen van informatie die opgevraagd wordt
– het verzenden van eventuele nieuwsbrieven

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kris Dedeurwaerder op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  • MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden aan geen derden (noch fysieke personen, noch rechtspersonen) doorgegeven. Wij verkopen geen gegevens, wij stellen aan niemand gegevens ter beschikking.

Uitzonderingen:

1)       uw (facturatie)gegevens worden door ons ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor, Tom Van Laere. Uw factuurgegevens worden ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen voeren. Deze dienstverlener hanteert evenzeer een strikt privacybeleid. Er wordt gebruik gemaakt van het platform Winbooks.

2)      Bij het niet betalen van uw rekening/factuur kunnen uw gegevens kunnen mogelijks ter beschikking gesteld worden aan een incassobureau, rechtbank, deurwaarder of vertegenwoordiger van Kris Dedeurwaerder.

3)      Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Factuursturen.be en Winbooks Connect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen

4)      Wij maken gebruik van Mailerlite voor het verzenden van nieuwsbrieven. Mailerlite zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke mail die geautomatiseerd is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt, zal u geen email meer van ons ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website echter wel ernstig verminderen! Uw persoonsgegegevsn worden door Mailerlite beveiligd opgeslagen. Mailerlite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails geopend en gelezen worden. Mailerlite behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

5)      Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe en Mollie. Stripe/Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe/Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe/Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegeves zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe/Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

6)      Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van BPOST voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPOST. BPOST gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPOST onderaannemers inschakelt, stelt BPOST uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  • BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

  • WELKE RECHTEN HEEFT U?

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van welk gebruik wij ervan maken. U kunt dit doen door u aan te melden via mail of telefonisch. Nadien kan een afspraak gemaakt worden om uw gegevens te overlopen of in uw bijzijn aan te passen of te verwijderen uit de database.

1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Kris Dedeurwaerder. Daarnaast heeft u steeds het recht om Kris Dedeurwaerder te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Verwijderen van gegevens is enkel mogelijk indien er geen conflicten zijn met andere wettelijke bepalingen:
– Financiële informatie die we verplicht zijn te bewaren.

Indien u toch wenst het dossier te verwijderen kunnen wij u vragen een document te ondertekenen waarbij u afziet van enig verhaal tegenover ons.

2. Recht van verzet

Wij zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken om u een hoogstaande en kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden. U beschikt echter over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

3. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Kris Dedeurwaerder in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Kris Dedeurwaerder daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar happy@courageisthekey.com, telefonisch via 0499/21.68.55 of per post naar Kris Dedeurwaerder, Wegvoeringsstraat 123, 9100 Sint Niklaas.

6. Automatische beslissingen en profiling

Uw persoonsgegevens maken NIET het voorwerp uit van profiling en worden door Kris Dedeurwaerder ook niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

7. Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail:  commission@privacycommission.be
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

  • BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Juridische procedures
De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van uw private ruimte of de hieraan gerelateerde diensten. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Veiligheidsmaatregelen

Kris Dedeurwaerder bewaart de gegevens en heeft de nodige maatregelen getroffen, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Kris Dedeurwaerder aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt bovenaan aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker het gebruik van zijn private ruimte onmiddellijk stop te zetten en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen.
Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over gebruikers heeft opgeslagen.